საიტის წესები

1. უძრავი ქონების კომპანია ”Kibe.ge” უძრავი ქონების მფლობელებს გიწევთ დახმარებას  უძრავი ქონების რეალიზაციაში და გაქირავებაში, ხოლო შეძენის ან/და დაქირავების მსურველებს შესაბამისად შეძენასა და დაქირავებაში;

2. განცხადება უძრავი ქონების დროებით ან სამუდამოდ გასხვისების შესახებ შეიძლება გაკეთდეს როგორც ფასიანი, ასევე უფასო (იხ. კომენტარი);

3. ფასიანი განცხადება:

3.1 განცხადება ქვეყნდება ვებგვერდზე ვიპ განცხადებებში მფლობელის კონტაქტებით მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ კომპანიის საბანკო ანგარიშზე და დაინტერესების შემთხვევაში მესამე პირი გიკავშირდებათ უშუალოდ თქვენ; საფასური 1 თვე 30 ლარი. 

3.2 განცხადების ვადის ამოწურვის შემდეგ, თუ არ მოხდება თანხის ხელახალი გადახდა ან შეტყობინება მისი რეალიზაციის შესახებ, იგი გადავა ავტომატურად ჩვენს კონტაქტებზე და იმოქმედებს უფასო განცხადების პირობები;

4. უფასო განცხადება

4.1 განცხადება ქვეყნდება ფართის მფლობელთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უვადოდ.  მასში აღწერილი უძრავი ქონების რეალიზაციამდე/გაქირავებამდე ან გარკვეული მიზეზების გამო ამ უძრავი ქონების რეალიზაციის/გაქირავების შეჩერებამდე. ორივე შემთხვევაში კომპანია დაუყოვნებლივ უნდა ფლობდეს სრულ ინფორმაციას.

4.2 განცხადებაში აღწერილ უძრავი ქონების რეალიზაციას/გაქირავებას ემსახურება კომპანიის საბროკერო განყოფილება;

4.3 იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის საშუალებით, კომპანიის ბროკერების მიერ განხორციელდება ფართის მესამე პირის მიერ შეძენა/ქირავნობა, კომპანია იღებს საკომისიოს შემდეგი პირობებით: შეძენის შემთხვევაში - გარიგების ღირებულების 3%, ხოლო ქირავნობის შემთხვევაში - წლიური ქირავნობის საკონტრაქტო ღირებულების 10%; საკომისიოს გადამხდელია გამყიდველი ან/და გამქირავებელი.

4.4 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ კომპანიისათვის საკომისიო თანხის გადახდისაგან თავის არიდების მიზნით თქვენ დამალავთ თქვენი კუთვნილი ფართის დროებით ან სრულ გასხვისებას კომპანიის მიერ შეთავაზებულ მესამე პირზე, თუმცა რეალურად აღმოჩნდება, რომ  ფართის ფაქტიური ფლობა ხორციელდება სწორედ კომპანიის მიერ შეთავაზებული მესამე პირის მიერ, თქვენ  ვალდებული ხართ გადაიხადოთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკომისიო. 

5. ფართის სარეალიზაციო ღირებულების შეცვლის შემთხვევაში,  კომპანიას დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ამ ცვლილების შესახებ;

6. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე!

7. რა სიდიდის სურათები შეგიძლიათ დააამატოთ?

საიტზე დამატებული სურათის სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 1,5 MB-ს და ზომები 320X200  პიქსელს.ერთ განცხადებაზე ატვირთული სურათების მაქსიმალური რაოდენობა 7. ფორმატი JPEG image (.jpg)

© Kibe.ge ყველა უფლება დაცულია
Artmedia